سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام پسر م 5 ماه هست کار نمیدکند هر روز میگه فردا ودر صمن اصلادحرف نمی زند
0 1 248
سلام پدرم درجبهه دچارموج گرفتگی شده وجانباز 20درصدازناحیه اعصاب وروان می باشدازسال گذشته برج 9 تشتیدعارضه شده وباتشخیص MDD چهارده روز بستری شدوچهارمرحله نیزشک الکتریکی گرفته حالادوباره کابوسهای وهشتناک درخواب سراغش آمده ودکترروان پزشک باتشخیص MDD+ptsdشش جلسه شک الکتریکی دیگربرایش تجویزنموده که به صورت سرپایی دارداجرامی شود.سوال؟جانبازفوق که قبلاتعیین درصدشده ودرحدمتوسط تاخفیف بایش زده بودند العان درچه مقطعی است آیاptsdاوشدید است یاعمیق و...
0 0 197
اسکیزو فرنی یعنی چه
0 1 273
آیا افسردگی باعث افزایش وزن میشود؟
0 2 352
مشكل وسواس فكري دارم مدتي دكتر ميرم ولي تاثيري نداشته چه كاري انجام بدم
0 0 252
سلام من مدت پانزده سال هست دچار افسردگی شدید هستم حدود هفت هست تا
0 0 201
حالت تهوع با بی خوابی شدید وریزش مو شدید لطفا راهنمایی کنید ممنون
0 2 262
علت كم خوابي؟
0 0 351
راههای تقویت حافظه
0 0 250
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام پسر م 5 ماه هست کار نمیدکند هر روز میگه فردا ودر صمن اصلادحرف نمی زند
1 248
سلام پدرم درجبهه دچارموج گرفتگی شده وجانباز 20درصدازناحیه اعصاب وروان می باشدازسال گذشته برج 9 تشتیدعارضه شده وباتشخیص MDD چهارده روز بستری شدوچهارمرحله نیزشک الکتریکی گرفته حالادوباره کابوسهای وهشتناک درخواب سراغش آمده ودکترروان پزشک باتشخیص MDD+ptsdشش جلسه شک الکتریکی دیگربرایش تجویزنموده که به صورت سرپایی دارداجرامی شود.سوال؟جانبازفوق که قبلاتعیین درصدشده ودرحدمتوسط تاخفیف بایش زده بودند العان درچه مقطعی است آیاptsdاوشدید است یاعمیق و...
1 197
اسکیزو فرنی یعنی چه
1 273
آیا افسردگی باعث افزایش وزن میشود؟
1 352
مشكل وسواس فكري دارم مدتي دكتر ميرم ولي تاثيري نداشته چه كاري انجام بدم
1 252
سلام من مدت پانزده سال هست دچار افسردگی شدید هستم حدود هفت هست تا
1 201
حالت تهوع با بی خوابی شدید وریزش مو شدید لطفا راهنمایی کنید ممنون
1 262
علت كم خوابي؟
1 351
راههای تقویت حافظه
1 250
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام پسر م 5 ماه هست کار نمیدکند هر روز میگه فردا ودر صمن اصلادحرف نمی زند
1 248
سلام پدرم درجبهه دچارموج گرفتگی شده وجانباز 20درصدازناحیه اعصاب وروان می باشدازسال گذشته برج 9 تشتیدعارضه شده وباتشخیص MDD چهارده روز بستری شدوچهارمرحله نیزشک الکتریکی گرفته حالادوباره کابوسهای وهشتناک درخواب سراغش آمده ودکترروان پزشک باتشخیص MDD+ptsdشش جلسه شک الکتریکی دیگربرایش تجویزنموده که به صورت سرپایی دارداجرامی شود.سوال؟جانبازفوق که قبلاتعیین درصدشده ودرحدمتوسط تاخفیف بایش زده بودند العان درچه مقطعی است آیاptsdاوشدید است یاعمیق و...
1 197
اسکیزو فرنی یعنی چه
1 273
آیا افسردگی باعث افزایش وزن میشود؟
1 352
مشكل وسواس فكري دارم مدتي دكتر ميرم ولي تاثيري نداشته چه كاري انجام بدم
1 252
سلام من مدت پانزده سال هست دچار افسردگی شدید هستم حدود هفت هست تا
1 201
حالت تهوع با بی خوابی شدید وریزش مو شدید لطفا راهنمایی کنید ممنون
1 262
علت كم خوابي؟
1 351
راههای تقویت حافظه
1 250
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام پسر م 5 ماه هست کار نمیدکند هر روز میگه فردا ودر صمن اصلادحرف نمی زند
1 248
سلام پدرم درجبهه دچارموج گرفتگی شده وجانباز 20درصدازناحیه اعصاب وروان می باشدازسال گذشته برج 9 تشتیدعارضه شده وباتشخیص MDD چهارده روز بستری شدوچهارمرحله نیزشک الکتریکی گرفته حالادوباره کابوسهای وهشتناک درخواب سراغش آمده ودکترروان پزشک باتشخیص MDD+ptsdشش جلسه شک الکتریکی دیگربرایش تجویزنموده که به صورت سرپایی دارداجرامی شود.سوال؟جانبازفوق که قبلاتعیین درصدشده ودرحدمتوسط تاخفیف بایش زده بودند العان درچه مقطعی است آیاptsdاوشدید است یاعمیق و...
1 197
اسکیزو فرنی یعنی چه
1 273
آیا افسردگی باعث افزایش وزن میشود؟
1 352
مشكل وسواس فكري دارم مدتي دكتر ميرم ولي تاثيري نداشته چه كاري انجام بدم
1 252
سلام من مدت پانزده سال هست دچار افسردگی شدید هستم حدود هفت هست تا
1 201
حالت تهوع با بی خوابی شدید وریزش مو شدید لطفا راهنمایی کنید ممنون
1 262
علت كم خوابي؟
1 351
راههای تقویت حافظه
1 250

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند