سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام برای افسردگی چکار باید کرد
0 2 50
گز گز كردن صورت
0 1 40
سلام مدتی است که دچار درد شدید در پهلو ها میشم مخصوصا بعد از اینکه بیدار میشم.تکرر ادرارم هم زیاده.ممنون میشم راهنمایی کنید
0 1 160
من از بچگی اضطراب و وسواس داشتم حدودا" بیست سال که جلوی پیشرفتمو گرفته دارو درمانی تاثیر نداشته آیا عمل جراحی وجود داره در ایران ؟ از کار انداختن قسمتی از مغز ؟
0 1 12
آیا نروفیدبک برای فراموش کردن اشتباهات گذشته تاثیر داره؟
0 1 58
وسواس فکری و اضطراب داشتم از سنین پایین ولی باهاش کنار اومدم با اینکه جلوی پیشرفتم رو گرفت ولی با ورزش و حرکت کردن و دارو درمانی حالم بهتر شد ولی اخیرا" اتفاق بدی برام افتاده تحت تاثیر الکل رفتار خیلی ناشایستی داشتم و به عزیزترین کسانم توهین کردم خیلی رفتار بدی داشتم و تمام زندگیم بهم ریخته برنامهام و همه مسائل زندگیم اضطرابم بیشتر شده تپش قلب دارم تصمیم نمیتونم بگیرم ذهنم خیلی درگیره باید چکار کنم ؟
0 1 52
آیا میتونم تلفنی سوالم رو از مشاورین بپرسم
0 1 57
من پزشک دارم فربد فدایی خیابان فلستین . دارو نمیخوردم دیگه ولی از روزی که این اتفاق افتاده یه سری دارو میخورم . هیچ تاثیری ندارن یعنی انقدر فشار فکری دارم که داروهارو درست نخوردم . آیا نوروفیدبک تاثیر داره برای مشکل من . الان واقعا" هیچ تصمیمی نمیتونم بگیرم لطفا" اگه میشه تلفنی باهام صحبت کنین
0 1 61
ﻋﻠﺖ ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﭼﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﺏ ﺷﻮﻡ?
0 1 52
اﺣﺴﺎﺱ ﺳﺮﺩﺭ ﮔﻤﻲ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻛﻨﻢ
0 1 61
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام برای افسردگی چکار باید کرد
1 50
گز گز كردن صورت
1 40
سلام مدتی است که دچار درد شدید در پهلو ها میشم مخصوصا بعد از اینکه بیدار میشم.تکرر ادرارم هم زیاده.ممنون میشم راهنمایی کنید
1 160
من از بچگی اضطراب و وسواس داشتم حدودا" بیست سال که جلوی پیشرفتمو گرفته دارو درمانی تاثیر نداشته آیا عمل جراحی وجود داره در ایران ؟ از کار انداختن قسمتی از مغز ؟
1 12
آیا نروفیدبک برای فراموش کردن اشتباهات گذشته تاثیر داره؟
1 58
وسواس فکری و اضطراب داشتم از سنین پایین ولی باهاش کنار اومدم با اینکه جلوی پیشرفتم رو گرفت ولی با ورزش و حرکت کردن و دارو درمانی حالم بهتر شد ولی اخیرا" اتفاق بدی برام افتاده تحت تاثیر الکل رفتار خیلی ناشایستی داشتم و به عزیزترین کسانم توهین کردم خیلی رفتار بدی داشتم و تمام زندگیم بهم ریخته برنامهام و همه مسائل زندگیم اضطرابم بیشتر شده تپش قلب دارم تصمیم نمیتونم بگیرم ذهنم خیلی درگیره باید چکار کنم ؟
1 52
آیا میتونم تلفنی سوالم رو از مشاورین بپرسم
1 57
من پزشک دارم فربد فدایی خیابان فلستین . دارو نمیخوردم دیگه ولی از روزی که این اتفاق افتاده یه سری دارو میخورم . هیچ تاثیری ندارن یعنی انقدر فشار فکری دارم که داروهارو درست نخوردم . آیا نوروفیدبک تاثیر داره برای مشکل من . الان واقعا" هیچ تصمیمی نمیتونم بگیرم لطفا" اگه میشه تلفنی باهام صحبت کنین
1 61
ﻋﻠﺖ ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﭼﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﺏ ﺷﻮﻡ?
1 52
اﺣﺴﺎﺱ ﺳﺮﺩﺭ ﮔﻤﻲ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻛﻨﻢ
1 61
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام برای افسردگی چکار باید کرد
1 50
گز گز كردن صورت
1 40
سلام مدتی است که دچار درد شدید در پهلو ها میشم مخصوصا بعد از اینکه بیدار میشم.تکرر ادرارم هم زیاده.ممنون میشم راهنمایی کنید
1 160
من از بچگی اضطراب و وسواس داشتم حدودا" بیست سال که جلوی پیشرفتمو گرفته دارو درمانی تاثیر نداشته آیا عمل جراحی وجود داره در ایران ؟ از کار انداختن قسمتی از مغز ؟
1 12
آیا نروفیدبک برای فراموش کردن اشتباهات گذشته تاثیر داره؟
1 58
وسواس فکری و اضطراب داشتم از سنین پایین ولی باهاش کنار اومدم با اینکه جلوی پیشرفتم رو گرفت ولی با ورزش و حرکت کردن و دارو درمانی حالم بهتر شد ولی اخیرا" اتفاق بدی برام افتاده تحت تاثیر الکل رفتار خیلی ناشایستی داشتم و به عزیزترین کسانم توهین کردم خیلی رفتار بدی داشتم و تمام زندگیم بهم ریخته برنامهام و همه مسائل زندگیم اضطرابم بیشتر شده تپش قلب دارم تصمیم نمیتونم بگیرم ذهنم خیلی درگیره باید چکار کنم ؟
1 52
آیا میتونم تلفنی سوالم رو از مشاورین بپرسم
1 57
من پزشک دارم فربد فدایی خیابان فلستین . دارو نمیخوردم دیگه ولی از روزی که این اتفاق افتاده یه سری دارو میخورم . هیچ تاثیری ندارن یعنی انقدر فشار فکری دارم که داروهارو درست نخوردم . آیا نوروفیدبک تاثیر داره برای مشکل من . الان واقعا" هیچ تصمیمی نمیتونم بگیرم لطفا" اگه میشه تلفنی باهام صحبت کنین
1 61
ﻋﻠﺖ ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﭼﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﺏ ﺷﻮﻡ?
1 52
اﺣﺴﺎﺱ ﺳﺮﺩﺭ ﮔﻤﻲ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻛﻨﻢ
1 61
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام برای افسردگی چکار باید کرد
1 50
گز گز كردن صورت
1 40
سلام مدتی است که دچار درد شدید در پهلو ها میشم مخصوصا بعد از اینکه بیدار میشم.تکرر ادرارم هم زیاده.ممنون میشم راهنمایی کنید
1 160
من از بچگی اضطراب و وسواس داشتم حدودا" بیست سال که جلوی پیشرفتمو گرفته دارو درمانی تاثیر نداشته آیا عمل جراحی وجود داره در ایران ؟ از کار انداختن قسمتی از مغز ؟
1 12
آیا نروفیدبک برای فراموش کردن اشتباهات گذشته تاثیر داره؟
1 58
وسواس فکری و اضطراب داشتم از سنین پایین ولی باهاش کنار اومدم با اینکه جلوی پیشرفتم رو گرفت ولی با ورزش و حرکت کردن و دارو درمانی حالم بهتر شد ولی اخیرا" اتفاق بدی برام افتاده تحت تاثیر الکل رفتار خیلی ناشایستی داشتم و به عزیزترین کسانم توهین کردم خیلی رفتار بدی داشتم و تمام زندگیم بهم ریخته برنامهام و همه مسائل زندگیم اضطرابم بیشتر شده تپش قلب دارم تصمیم نمیتونم بگیرم ذهنم خیلی درگیره باید چکار کنم ؟
1 52
آیا میتونم تلفنی سوالم رو از مشاورین بپرسم
1 57
من پزشک دارم فربد فدایی خیابان فلستین . دارو نمیخوردم دیگه ولی از روزی که این اتفاق افتاده یه سری دارو میخورم . هیچ تاثیری ندارن یعنی انقدر فشار فکری دارم که داروهارو درست نخوردم . آیا نوروفیدبک تاثیر داره برای مشکل من . الان واقعا" هیچ تصمیمی نمیتونم بگیرم لطفا" اگه میشه تلفنی باهام صحبت کنین
1 61
ﻋﻠﺖ ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﭼﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﺏ ﺷﻮﻡ?
1 52
اﺣﺴﺎﺱ ﺳﺮﺩﺭ ﮔﻤﻲ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻛﻨﻢ
1 61

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند