لیست سوالات پزشکی

دستگاه گوارش

9332- سلام چندماه پیش نوعی قرص ارامبخش نصفه روبه اشتباه جای قرص دیگه ای خوردم و معده م چندلحظه پس ازخوردن به شدت واکنش نشون داد وانگار حساسیت داشتم. ازون ببعد معده م هم ازجلو وهم ازپشت به شدت درد میگرفت ونمیتونستم غذابخورم. دکتر راینیتیدین یک بسته ۱۰میل و شربت الومینیوم رودادوبعد از اتمام خوردن حالم خیلی بهترشد اما الان گاهی اوقات علی الخصوص زمانیکه معده م خالی هست فقط پشتم سمت راست تیر میکشه و گاهی درد میگیره ،دقیقا پشت معده م. بنظرتون چیکارکنم بادرد پشتم؟راهی وجود داره واسه درمان؟ هم ازلحاظ تغذیه هم ازلحاظ دارویی باسپاس فراوان???

جواب

9324- منقلب بودن گوارش ازساعت ٥ صبح تا بلند شدن از رختخواب ( ساعت ٩) به چه دليل مي باشد ؟

جواب

9257- من اگر سرفه ام میگیره طرف راست شکم به نظرم طرف معده ام را که فشار میدم سرفه ام قطع میشه مشکل من چیه ممنون میشم جوابمو بدید ۷ ماه آسایش ندارم،

جواب

9235- با سلام لطفااسم دارو براي اسهال همراه با دلپيچه معرفي كنيد

جواب

9196- ســلــامــ حــدودا هشــتــســال قــبــل دچــار مــشــڪــل از قــســمــت مــقــعــد خــود شــدم ڪــه همــراه بــود بــا خــونــریــزے بــا مــراجــعــه بــه پــزشــڪ گــفــتــه شــد ڪــه دیــواره داخــلــے مــقــعــد دچــار خــراش شــده و بــا تــجــویــز دو پــمــاد مــشــڪــلــم حــل شــد تــا ســال قــبــل ڪــه مــحــددا دچــار مــشــڪــل شــدم و ایــن مــشــڪــل در زمــان ســرمــا و یــبــوســت بــا خــونــریــزے خــود را نــشــان داددر حــالــیــڪــه در قــســمــت بــیــرونــے مــقــعــد خــود گــوشــت زایــدے احــســاس نــمــیــڪــنــم وبــا خــوردن غــذاے مــلــیــن مــشــڪــلــے نــدارم امــا بــا یــبــوســت دچــار مــشــڪــل و ســوزش مــیــشــمــ.آےاایــن مــشــڪــل مــن همــورویــد هســت یــا نــه واگــه هســت ڪــرم هاے انــتــے همــورویــیــد مــوجــود در بــازآر مــیــتــوانــد مــشــڪــلــم را حــل ڪــنــد...باتــشــڪــر

جواب

9165- با سلام من باردارم و ماه هشت بارداری هستم. از ماه دوم تا الان دچار حالت تهوع می باشم. و نفخ شکمم چند روزه زیاد شده. و صبح ها که از خواب بلند می شم بعد از گذشت چند دقیقه دچار دل درد زیاد می شم و با رفتن به دستشویی دل دردم آروم می گیره

جواب

9150- با سلام. خانمی هستم ۳۰ساله که مدت یک سال هست که زیر سینه راستم یعنی پایینتراز اخرین دنده تیر شدید میکشد به مدت یک ثانیه .انقدر تیر کشیدنش درد دارد که اگر ۲ثانیه بیشتر شود از درد فریاد میزنم.قبلا دوماه یک بار اینطور میشدم کم کم شد ماهی یک بار حالا به هر روز کشیده شده، ب نظر شماعلت چیست ؟

جواب

9148- سلام ،درمان برای ورم روده چیست ؟؟ هر چیزی خورده بشه روده ی ب شدت ورم میکنه

جواب

9145- ســلــامــ حــدودا دو هفــتــه پــیــش دجــار ســرمــاخــوردڪــے شــدم ڪــه همــراه شــد بــا ســوزش ســر مــعــده زیــر قــفــســه ســیــنــه و درد و تــهوع مــعــده ..بــا مــراجــعــه بــه پــزشــڪ بــه مــن گــفــتــه شــد ڪــه مــعــده بــنــده مــیــڪــروبــے شــده وبــا تــجــویــز قــرص و ســرم مــشــڪــلــم حــل شــد و دیــگــر درد و ســوزشــے حــس نــشــدالــبــتــه گــفــتــنــد غــذاے ســنــگــیــن ومــیــوه تــا ســه روز اســتــفــاده نــڪــنــم ڪــه رعــایــت نــڪــردم ضــمــن ایــنــڪــه از شــربــت مــعــده اســتــفــاده ڪــردم امــا بــعــد از انــروز احــســاس مــیــڪــنــم دچــار ورم.ســنــڪــیــنــے و دیــر هضــمــے مــعــده شــدم امــا بــدون درد و ســوزشــ.طــوریــڪهحــتــے بــعــد از ورزش شــڪــمــم ســبــڪ نــمــیــشــه و حــس چــنــان حــالــتــے را دارم ڪــه گــویــے بــه زور چــنــد,لــیــوانــآب نــوشــیــدم و در زیــر قــفــســه ســیــنــه احــســاس تــنــگــے و فــشــار مــیــڪــنــم در حــالــیــڪــه بــے اشــتــها نــیــســتــم .نــڪــتهایــنــڪــه مــن مــداوم مــیــانــگــیــن هر روز یــڪ ســاعــت ورزش مــیــڪــنــم فــوتــبــال پــیــاده روے و یــا دوچــرخــه ...فــعــالــیــت ڪــارے زیــاد هم دارم تــقــریــبــا دراز ونــشــســت هم مــیــزنــم بــراے چــاقــے شــڪــمــ..نــڪــتهدیــگــر ڪــه شــایــد مــهم بــاشــد ایــنــڪــه قــبــل از ایــن مــشــڪــلــم مــن یــڪ دوره 3 مــاه بــراے جــوش هاے صــورتــم بــه تــجــویــز پــزشــڪ از ڪــپــســولــهاے رواڪــوتــان و داڪــســے ســیــلــیــن اســتــفــاده ڪــردمــ.. اڪــنــونــمــیــخــواســتــم بــدانــم ایــن ورم و ســنــگــیــنــے و تــنــبــلــے مــعــده مــن از چــیــســت خــطــرنــاڪ هســت یــا نــه و چــه راهڪــارے بــراے مــن مــوثــر اســتــ.باســپــاس

جواب

9141- داروی مزولازین برای چیست

جواب