لیست پزشکان

همه تخصص‌ها

ندا مهفر(روانشناس بالینی)

روانشناسی و مشاوره

پزشکان سبز و سالم- ۳

پزشکان سبز و سالم

دکتر سینا قاسمی

اعصاب و روان

دکتر زهرا ویسی

تغذیه

پزشكان سبز و سالم - ٢

پزشکان سبز و سالم

مجموعه پزشکان سبزوسالم-6

پزشکان سبز و سالم

كارگروه خانواده و زوج جايروس

روانشناسی و مشاوره

دکتر پزشکان سبز و سالم-4

گوش و حلق‌‌وبینی

مهساعمید

روانشناسی و مشاوره

دکتر مهدی دهقانی

مغز و اعصاب

دکتر ندا فرزانه

اعصاب و روان

فیزیوتراپیست وحیده امیری

پزشکان سبز و سالم

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند