لیست پزشکان

گوش و حلق و بینی

دکتر پزشکان سبز و سالم-4

گوش و حلق‌‌وبینی

دکتر یاسر علی بخشی

گوش و حلق‌‌وبینی

دکتر نیلوفر تاری

گوش و حلق‌‌وبینی

دکتر زینب اصغری

گوش و حلق‌‌وبینی

دکتر فرزین سرکارات

گوش و حلق‌‌وبینی

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند