لیست پزشکان

مغز و اعصاب

دکتر فردوس نظری

مغز و اعصاب

دکتر مهدی دهقانی

مغز و اعصاب

دکتر زهرا وهابي

مغز و اعصاب

دکتر Alomina

مغز و اعصاب

دکتر زینب طاهری

مغز و اعصاب

دکتر فائزه نعلچي

مغز و اعصاب

دکتر بیتا شالبافان

مغز و اعصاب

دکتر سيداميرحسين جوادي

مغز و اعصاب

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند