لیست پزشکان

روانشناسی و مشاوره

رویا نعمتی

روانشناسی و مشاوره

مریم صادقی

روانشناسی و مشاوره

المیرا بی یار جدیدی

روانشناسی و مشاوره

دلارام چرامی

روانشناسی و مشاوره

دکتر ساحره مستوفی راد

روانشناسی و مشاوره

سمیرا جمالو

روانشناسی و مشاوره

دکتر مانیا اصغرپور

روانشناسی و مشاوره

امیر محرابی

روانشناسی و مشاوره

زهرا داودي

روانشناسی و مشاوره

زهرا آشورى

روانشناسی و مشاوره

مهدی وزیریان

روانشناسی و مشاوره

روجا لاریجانی

روانشناسی و مشاوره

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند