لیست پزشکان

روانشناسی و مشاوره

فریبا زمانی

روانشناسی و مشاوره

نسرین فرجی

روانشناسی و مشاوره

سعیده آذرپیوند

روانشناسی و مشاوره

سهيلا اميرغلامي

روانشناسی و مشاوره

عبدالجلیل آرامش

روانشناسی و مشاوره

ریحانه درگاهیان

روانشناسی و مشاوره

زهرا مرزبان

روانشناسی و مشاوره

رويا كياني

روانشناسی و مشاوره

محبوبه رزمجویی

روانشناسی و مشاوره

محمدداوری

روانشناسی و مشاوره

ملک علیزاده اول

روانشناسی و مشاوره

امين هايكا

روانشناسی و مشاوره

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند