سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام لطفا بهترین شربت سرفه بچه که خیلی شدید باشد چبست
0 1 198
درمان خلط گلو پشت حلق چیه؟ هر روز صبح که از خواب پا میشم دماغم گرفته و با سختی این خلط هارو از گلوم خارج میکنم خلط ها معمولا شیری رنگ هستن
0 3 140
سلام من مدتی است گوش چپم صدایی مثل باد میدهد شستوشوداده ام اما درست نشده.چکار کنم؟
0 3 104
من ته گلوم احساس جمع شدن خلط میکنم چطور بفهمم این موضوع بداست یاخوب والان اسهال شدم ایااسهالی من به جمع شدن خلط ته گلوم ربط داردیاخیر
0 2 64
برای الرژی شدیدچه پیشنهادی دارید؟
0 2 214
سلام برای الرژی شدید چه اسپریی مناسب است؟
0 1 94
علت صدا قلب ووزوز داخل سر چیست
0 1 92
من بیست ویک سالمه در گلوم خلت هایی جم میشن ک ن میرن پایین ن باالا میان چیکاکنم اذیت میشم بدبو هم هست
0 2 93
من بیست و یک سالمه میخام عمل زیبایی بینی انجا بدم بعضی دکترا میگن بینیت گوشتی بعضیا میگن غضروفیه نمیدونم.ولی میخام خیلی کوچیک و از بالا قوس دار باشه.چون صورتم خیلی گرده.خیلی مشتاقم
0 2 59
علت صدای در گوش چیست
0 4 82
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام لطفا بهترین شربت سرفه بچه که خیلی شدید باشد چبست
1 198
درمان خلط گلو پشت حلق چیه؟ هر روز صبح که از خواب پا میشم دماغم گرفته و با سختی این خلط هارو از گلوم خارج میکنم خلط ها معمولا شیری رنگ هستن
1 140
سلام من مدتی است گوش چپم صدایی مثل باد میدهد شستوشوداده ام اما درست نشده.چکار کنم؟
1 104
من ته گلوم احساس جمع شدن خلط میکنم چطور بفهمم این موضوع بداست یاخوب والان اسهال شدم ایااسهالی من به جمع شدن خلط ته گلوم ربط داردیاخیر
1 64
برای الرژی شدیدچه پیشنهادی دارید؟
1 214
سلام برای الرژی شدید چه اسپریی مناسب است؟
1 94
علت صدا قلب ووزوز داخل سر چیست
1 92
من بیست ویک سالمه در گلوم خلت هایی جم میشن ک ن میرن پایین ن باالا میان چیکاکنم اذیت میشم بدبو هم هست
1 93
من بیست و یک سالمه میخام عمل زیبایی بینی انجا بدم بعضی دکترا میگن بینیت گوشتی بعضیا میگن غضروفیه نمیدونم.ولی میخام خیلی کوچیک و از بالا قوس دار باشه.چون صورتم خیلی گرده.خیلی مشتاقم
1 59
علت صدای در گوش چیست
1 82
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام لطفا بهترین شربت سرفه بچه که خیلی شدید باشد چبست
1 198
درمان خلط گلو پشت حلق چیه؟ هر روز صبح که از خواب پا میشم دماغم گرفته و با سختی این خلط هارو از گلوم خارج میکنم خلط ها معمولا شیری رنگ هستن
1 140
سلام من مدتی است گوش چپم صدایی مثل باد میدهد شستوشوداده ام اما درست نشده.چکار کنم؟
1 104
من ته گلوم احساس جمع شدن خلط میکنم چطور بفهمم این موضوع بداست یاخوب والان اسهال شدم ایااسهالی من به جمع شدن خلط ته گلوم ربط داردیاخیر
1 64
برای الرژی شدیدچه پیشنهادی دارید؟
1 214
سلام برای الرژی شدید چه اسپریی مناسب است؟
1 94
علت صدا قلب ووزوز داخل سر چیست
1 92
من بیست ویک سالمه در گلوم خلت هایی جم میشن ک ن میرن پایین ن باالا میان چیکاکنم اذیت میشم بدبو هم هست
1 93
من بیست و یک سالمه میخام عمل زیبایی بینی انجا بدم بعضی دکترا میگن بینیت گوشتی بعضیا میگن غضروفیه نمیدونم.ولی میخام خیلی کوچیک و از بالا قوس دار باشه.چون صورتم خیلی گرده.خیلی مشتاقم
1 59
علت صدای در گوش چیست
1 82
سوالات
امتیاز جواب نمایش
سلام لطفا بهترین شربت سرفه بچه که خیلی شدید باشد چبست
1 198
درمان خلط گلو پشت حلق چیه؟ هر روز صبح که از خواب پا میشم دماغم گرفته و با سختی این خلط هارو از گلوم خارج میکنم خلط ها معمولا شیری رنگ هستن
1 140
سلام من مدتی است گوش چپم صدایی مثل باد میدهد شستوشوداده ام اما درست نشده.چکار کنم؟
1 104
من ته گلوم احساس جمع شدن خلط میکنم چطور بفهمم این موضوع بداست یاخوب والان اسهال شدم ایااسهالی من به جمع شدن خلط ته گلوم ربط داردیاخیر
1 64
برای الرژی شدیدچه پیشنهادی دارید؟
1 214
سلام برای الرژی شدید چه اسپریی مناسب است؟
1 94
علت صدا قلب ووزوز داخل سر چیست
1 92
من بیست ویک سالمه در گلوم خلت هایی جم میشن ک ن میرن پایین ن باالا میان چیکاکنم اذیت میشم بدبو هم هست
1 93
من بیست و یک سالمه میخام عمل زیبایی بینی انجا بدم بعضی دکترا میگن بینیت گوشتی بعضیا میگن غضروفیه نمیدونم.ولی میخام خیلی کوچیک و از بالا قوس دار باشه.چون صورتم خیلی گرده.خیلی مشتاقم
1 59
علت صدای در گوش چیست
1 82

سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان


گروه ایرودان
مصطفی امیری
قاسمی
مریم عبدالهی
فاطمه امیری
فرزانه جعفری
بختیار آهنی
سایت های حمایت کننده
جایروس تهران اسکین تلفیزیون سبز و سالم بهرست زیبان
سامانه پرسش و پاسخ پزشکی ایرودان

این سامانه جهت پرسش و پاسخ پزشکی طراحی شده است که به دو شیوه عمل می کند اول اینکه کاربران سوالی پزشکی در یکی از زمینه های تخصصی یا عمومی مطرح میکنند و توسط پزشکان جواب داده میشود دوم این که توسط خود کاربران جواب داده می شود و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند